Tuorlan tähtitieteellinen seura ry / Tuorlan Astronomical Society
Etsi sivuiltamme / Search our pages
Home Page in English Kotisivu suomeksi

Sivukartta
Palaute

Sitemap
Feedback

Tuorlan tähtitieteellinen seura ry
/ kotisivu / säännöt /

Tuorlan astronomical society
/ home page / constitution /

Tuorlan tähtitieteellinen seura ry / Tuorlan Astronomical Society

Tuorlan tähtitieteellinen seura ry:n säännöt

Tuorlan tähtitieteellinen seura perustettiin Tuorlan observatoriolla Piikkiössä 16/1/2004.

Patentti ja rekisterihallituksen alainen Yhdistysrekisteri hyväksyi seuran perusilmoituksen 24/2/2004. Seura sai rekisterinumeron 188847 ja sen nimi muuttui muotoon Tuorlan tähtitieteellinen seura ry.

Seuran sääntöjä modernisoitiin vastaamaan etäkokousten järjestämistä ja tilikausi muutettiin kalenterivuodeksi. Myös yhdistyksen kotipaikaksi kirjattiin Kaarina, johon alkuperäinen kotipaikka, Piikkiö, on liitetty.

Alla ovat seuran muutetut säännöt Yhdistysrekisterin 17.5.2023 hyväksymässä muodossa. Tietoja yhdistysten toimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä löytyy yhdistyslaista ja kirjanpitolaista.1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tuorlan tähtitieteellinen seura ry ja sen kotipaikka on Kaarina.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea tähtitieteen tutkimusta ja harrastamista sekä edistää kansalaisten tähtitieteen tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  - järjestää tiedotus-, keskustelu-, luento-, näytös- ja muita valistustilaisuuksia
  - järjestää kursseja ja koulutusta sekä retkiä, juhlia ja muuta virkistystoimintaa
  - harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  - hankkii tarvittavia välineitä ja muuta materiaalia yhdistyksen käyttöön

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen näiden tutkimus- tai harrastustoiminnassa tarvitsemia välineitä ja tarvikkeita, kantaa pääsymaksuja järjestämistään tapahtumista, tarvittaessa asianmukaisella luvalla, sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.


3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat varsinaiset henkilöjäsenet, yhteisöjäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet. Varsinaiset henkilöjäsenet jakautuvat vuosijäseniin, perhejäseniin ja ainaisjäseniin. Yhdistykseen varsinaiseksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei lähetetä postia eikä toimiteta yhdistyksen maksutonta jäsenmateriaalia ilman hallituksen erillistä päätöstä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun vapautuen siten vuosittaisesta jäsenmaksuvelvoitteesta. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset henkilö- ja yhteisöjäsenet sekä kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenmateriaalin toimittaminen ja jäsenetujen myöntäminen jäsenmaksunsa laiminlyöneelle voidaan keskeyttää kaksi arkipäivää jäsenmaksun eräpäivän jälkeen.


5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta henkilöjäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja mahdollisen ainaisjäsenmaksun suuruudesta ja maksuajasta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Vuosijäsenten ja perhejäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia iän perusteella. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen muuta varsinaista jäsentä sekä nollasta kahteen (0-2) varajäsentä. Vuosikokous valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallituksen keskuudesta tai jättää valinnan hallituksen keskuudessaan suoritettavaksi. Sihteerin ja varainhoitajan virkoja voi hoitaa sama henkilö.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä; kuitenkin siten, että yksi nimen kirjoittajista on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi noudattaa kalenterivuotta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä, yhteisöjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Yhteisöjäsen voi valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen edustajan, jolla on yksi ääni. Sama henkilö voi edustaa ainoastaan yhtä yhteisöjäsentä. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Jos suljettua lippuäänestystä vaalissa pyydetään, on sellainen toimeenpantava.


10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta jäsenkirjeellä tai paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä julkaistulla ilmoituksella. Hallituksella on valta päättää, onko kokouksista sen ohella jollakin muulla tavalla ilmoitettava.


11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3) Käsitellään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajain kertomus.
4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
5) Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet varajäsenet 6§:n mukaisesti sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varamiestä seuraavalle toimintavuodelle. Valitaan hallituksen jäsenistä toimihenkilöt 6§:n mukaisesti tai jätetään hallituksen itsensä suoritettavaksi.
7) Päätetään hallituksen esityksistä sekä niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.
8) Käsitellään muut kokouksessa mahdollisesti esitetyt asiat.
9) Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asiavoidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


13§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa siirtyy sen omaisuus tähtitieteellisen tutkimuksen ja tähtitieteen popularisoinnin edistämiseksi jälkimmäiset purkamisesta päättäneen vuosikokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Constitution of Tuorlan Astronomical Society

Tuorlan Astronomical Society was founded at Tuorla Observatory in Piikkiö, Finland on 16 Jan 2004.

Register of Associations, a division of National Board of Patents and Registration, accepted the declaration of association of the society. The society was given registration number 188847 and the official name of the society changed to Tuorlan tähtitieteellinen seura ry, with abbreviation ry, registred association, added to the end of the name.

Constitution of the society was modernised to reflect possibility to hold meetings online and the fiscal year was changed to calendar year. The home municipality was changed to Kaarina, to which the original home municipality, Piikkiö, was merged.

Constitution of the society appears below in the modified form accepted by the Register of Associations on 17 May 2023. Further information on legislation on associations is found in Association Act and Accounting Act (the latter only in Finnish).Note that this is an informal translation. If there are any conceptual differences between this and the Finnish version, the Finnish version is always considered the correct one.

1§ Name and home municipality of the association

Name of the association is Tuorlan Astronomical Society (Tuorlan tähtitieteellinen seura) and its home municipality is Piikkiö.


2§ Purpose and nature of activities

Purpose of the association is to sustain and support astronomical research and recreation, and promote general cognizance of astronomy among citizens.

To fulfill its purpose the association:

  - organizes information sessions, discussions, lectures, exhibitions, and other events of edification
  - organizes courses and education, excursions, parties and other recreational services
  - practises research, information, and publishing
  - acquires necessary equipment and other material for use of the association

To support its activities the association may accept grants, donations and wills, own chattels personal and real, arbitrate non-commercially equipment and supplies needed by its members in their research or leisure activities, collect entrance fees in events it organizes, with appropriate license, if required, and organize raffles, jumble sales and fund-raisings.


3§ Members

Members of the association include human members, community members, supporting members and honourary members. Human members are divided into annual members, family members and eternal members. A person who accepts the purpose of the association may be accepted as a human member. The council may accept as a family member a person who lives in the same household with an annual member. Post is not sent to and free membership material is not delivered to family members without a distinct decision of the council. A person who effects the eternal membership fee prescribed by the annual meeting may be accepted as an eternal member and therefore given excemption of paying annual fees. A community having legal capacity and accepting the purpose of the association may be accepted as a community member. A person, or community having legal capacity, who wants to support the purpose and activities of the association may be accepted as a supporting member. Human, community and supporting members are accepted by the council after an application. A person who has significantly progressed and supported the activities of the association may be appointed as an honourary member after a proposition of the council in a meeting of the association.


4§ Departing and discharging from the membership

A member has a right to depart from the association by making a written announcement to the council or its chairman or declaring in a meeting of the association the departing to be written to the minutes of the meeting.

The council may discharge a member from the association if the member fails to pay his membership fee in time or has failed to performs the duties he has committed to by joining in the association or has considerably damaged the association by his actions in the association or outside of it or does no longer fulfil the requirements of the membership set in the constitution or in the law.

Delivering membership material and giving membership benefits to a person who has neglected to pay his membership fee may be interrupted two days after the due date of the membership fee.


5§ Joining and membership fees

Annual meeting of the association decides on the quantity and date due of joining fee, annual membership fee and possible eternal membership fee separately for each group of members: the human members, community members and supporting members. Membership fees of annual members and family members may vary according to age. Honourary members do not pay membership fees.


6§ Council

The activity of the association is co-ordinated by a council, which consists of a chairman and between three and six other members and from zero to two (0-2) deputy members elected in the annual meeting. The annual meeting appoints vice chairman, secretary, treasurer and other required officials from the council members or leaves the appointment to be made by the council members themselves. Offices of secretary and treasurer may be held by the same person.

The term of office of the council is the time between annual meetings.

The council assembles by summons to a meeting by the chairman or, when he is prevented, by the vice chairman, when they deem there is valid reason for it or when at least half of the council members demands it. The council has a quorum when at least half of its members, chairman or vice chairman included, is present. Votings are decided by a simple majority of votes. When votes are divided equally, the vote of the chairman of the meeting is decisive; however, in elections the decision is made by a lot.


7§ Signatories

The name of the association is written by the chairman, vice chairman and other members of the council always two at the same time so that one of the signatories is either the chairman or the vice chairman.


8§ Financial year and auditing of the accounts

Fiscal year and the year of activity of the association follows the calendar year. Closing of the accounts must be delivered to the auditors at least three weeks before the annual meeting. The auditors must give a written report to the council at least two weeks before the annual meeting.


9§ Association meetings

Annual meeting of the association is held during the first third of a year on a date determined by the council. An extraordinary meeting is held when the association meeting so decides or when the council decides one necessary or when at least one tenth (1/10) of the enfranchised members of the association demands in writing the council to hold one for a discussion of a specially announced matter. The meeting must be held within thirty days of presenting the demand to the council.

Each human member, community member and honourary member has one vote in the meetings of the association. The suffrage must be used personally. A community member may authorize a delegate with one vote to attend to the meeting. One person may represent only one community member. A supporting member has a right to be present and speak in the meetings.

The decision of the association meeting will be, unless otherwise declared in the constitution, the opinion, which was supported by more than half of votes. Votings are decided by a simple majority of votes. When votes are divided equally, the vote of the chairman is decisive; however, in elections the decision is made by a lot.

Unless meeting decides otherwise an open ballot is used in the association meetings. If a secret ballot is demanded in an election, one must be arranged.


10§ Convening the association meetings

Members are informed of association meetings at least ten days prior by a newsletter or an advertisement in a paper published in the home municipality of the association. The council may decide on additional ways of announcing the meeting.


11§ Annual meeting

The following topics are discussed in the annual meeting:

1) Opening the meeting and verifying the legitimacy and quorum.
2) Election of a chairman, secretary, two scrutinizers of the minutes and two scrutineers for the meeting.
3) Presentation of the annual report, the financial statement and the auditors' report.
4) Confirmation of the financial statement and discharging the council and other liable persons from liability for the accounts.
5) Discussion and confirmation of the plan of actions, budget and joining and membership fees.
6) Election of the chairman, other members and vice members of the council, according to section 6 of the constitution, and two auditors and one or two vice auditors for the new year of activity. Election of officials, according to section 6, or leaving the decision to the council.
7) Discussion of propositions by the council and those matters members have proposed that have been included in the notice of meeting.
8) Discussion of other matters possibly presented in the meeting.
9) Closing the meeting.


12§ Altering the constitution

A decision to alter the constitution has to be made in a meeting of the association by at least three quarters (3/4) majority of votes. The notice of the meeting must mention altering the constitution.


13§ Dissolution of the association

The decision to dissolve the association has to be made in two successive annual meetings of the association by at least three quarters (3/4) majority of votes. The notice of the meeting must mention dissolution of the association.

When the association is dissolved its property is redeployed for astronomical research and popularization of astronomy in the manner decided by the latter of the annual meetings in which the association was dissolved. Should the association be abolished the association property is used for the same purpose.